រោងចក្រ POS HARDWARE

ផលិតផល

ម៉ាស៊ីនឆូតកាត

MINJCODE ផ្តល់ជូនម៉ាស៊ីន POS អេក្រង់ប៉ះអាជីពសម្រាប់ Android, Windows ឬ Linux ។