1D CCD ştrih-kod skaneri lomaý

1D CCD ştrih-kod skaneri, ştrih-kodlary okamak üçin zarýadlanan jübüt enjam (CCD) datçigini ulanýan skanerdir.1D ştrih-kodlary okamak üçin amatly.Skaneriň bu görnüşi, ştrih koduny yşyklandyrmak üçin adatça görünýän ýagtylyk çeşmesini ýa-da infragyzyl şöhläni ulanýar, ştrih-kod şekilini almak we kodlamak üçin CCD datçigini ulanýar.1D CCD ştrih-kod skanerleriniň beýleki skanerlerden artykmaçlygy, ýönekeý ştrih-kodlar üçin amatly, birneme arzan we köplenç bölek we inwentar dolandyryş ýaly şertlerde ulanylýar.Şeýle-de bolsa, 1D CCD ştrih-kod skanerleriniň tertipsiz şekilli, zeper ýeten ýa-da bulaşyk ştrih-kodlary tanamak ukybynyň çäklidigini we çylşyrymly şertlerde ulanmak üçin amatly däldigini bellemelidiris.

MINJCODE zawodynyň wideosy

Biz bagyşlanan hünärmen öndürijiýokary hilli 1D CCD skanerlerini öndürmek.Önümlerimiz dürli görnüşli we spesifikasiýaly 1D skanerleri öz içine alýar.Islegleriňiz bölek satuw, lukmançylyk, ammar ýa-da logistika pudaklaryna bolsun, size ajaýyp çözgüt hödürläp bileris.

Mundan başga-da, toparymyzdaky hünärmen tehnikler skaneriň işleýşine uly üns berýärler we müşderileriň üýtgeýän isleglerini kanagatlandyrmak üçin yzygiderli täzelenýärler we täzelenýärler.Her bir müşderiniň iň oňat tejribä eýe bolmagyny üpjün etmek üçin iň gowy hyzmat we goldaw bermäge borçlanýarys.

Bilen duşuşyňOEM & ODMsargytlar

Çalt eltip bermek, MOQ 1 birligi kabul ederliklidir

12-36 aý kepillik, 100%hiligözleg, RMA≤1%

Techokary tehnologiýaly kärhanadizaýn we peýdalylyk üçin onlarça patent

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

1D CCD ştrih-kod skaneriniň rekomendasiýasy

Barkod skanerini biziň bilen aňsatlaşdyryň1D KCD skaneri.Güýçli tehnologiýasy ştrih-kodlary çalt we takyk gözden geçirýär, wagtyňyzy tygşytlaýar we amallaryňyzy ýönekeýleşdirýär.Mysal üçin:MJ2816,MJ2840we ş.m.

Haýsydyr bir ştrih kod skanerini saýlamak ýa-da ulanmak wagtynda haýsydyr bir gyzyklanma ýa-da sorag bar bolsa, aşakdaky baglanyşyga basyň, gözlegiňizi resmi poçtaňyza iberiň(admin@minj.cn)göni!MINJCODE ştrih-kod skaner tehnologiýasy we amaly enjamlary gözlemek we ösdürmek üçin kompaniýamyzyň hünär ugurlarynda 14 ýyllyk önümçilik tejribesi bar we müşderileriň köpüsi tarapyndan ýokary tanaldy!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

KCD 1d ştrih-kod skaneri

Zambiýaly Lubinda Akamandisa:Gowy aragatnaşyk, wagtynda gämiler we önümiň hili gowy.Üpjün edijini maslahat berýärin

Gresiýadan Amy gar: aragatnaşykda we wagtynda gämide ökde gaty gowy üpjün ediji

Italiýaly Pierluigi Di Sabatino: professional önüm satyjy uly hyzmat aldy

Hindistandan Atul Gauswami:Üpjün edijiniň bir wagtyň özünde doly we müşderä gaty gowy çemeleşmegi .kärlik hakykatdanam gowy .Men toparyň işine ýokary baha berýärin

Birleşen Arap Emirliklerinden Jijo Keplar: Ajaýyp önüm we müşderiniň isleginiň ýerine ýetirilen ýeri.

Angliýadan Nikol burçy: Bu gowy satyn alyş syýahaty, möhleti geçen zady aldym.Bu.Müşderilerim ýakyn wagtda ýene zakaz ederin öýdüp, ähli “A” seslenmelerini berýärler.

Müşderi goldawy we hyzmatlary

A. Satuwdan öňki maslahat Müşderilere önümlerimize we hyzmatlarymyza has gowy düşünmek üçin giňişleýin önüm maslahat beriş hyzmatyny hödürleýäris.Satuwdan öňki maslahat beriş hyzmatlarymyz aşakdakylary öz içine alýar

1. önümiň tanyşdyrylyşy: önümlerimiz we olaryň ulanylyş ssenarileri bilen tanyşdyrmak;

2. tehniki goldaw: tehniki çözgütleri we maslahatlary bermek;

3. sitata: jikme-jik sitata bermek;

4. Mysallar: müşderileri barlamak we barlamak üçin nusgalar bermek;

5.Başga: müşderilerimiziň aýratyn zerurlyklaryna laýyklykda satuwdan öňki maslahat beriş hyzmatlaryny bermek.

B. Satuwdan soňky hyzmat Müşderilerimiziň önümlerimizi ulananymyzda degişli tehniki we hyzmat goldawyny almagyny üpjün etmek üçin satuwdan soňky giňişleýin hyzmaty hödürleýäris.Satuwdan soňky hyzmatymyz aşakdaky taraplary öz içine alýar:

1. Tehniki goldaw: müşderilerimiz tarapyndan habar berilýän meseleler üçin uzakdan ýa-da ýerinde tehniki goldaw berýäris;

2. Kepillik hyzmaty: müşderilere 1-2 ýyl kepillik hyzmatyny berýäris;

3. Bejeriş hyzmaty: hil taýdan kynçylykly önümler üçin abatlaýyş, çalyşmak ýa-da gaýtarmak hyzmatyny edýäris;

Biziňkimüşderi goldawy we hyzmat toparyMeseleleri çalt we netijeli çözmäge we müşderilerimize iň oňat hyzmaty hödürlemäge ukyply we ýokary hünärli inersenerler toparyndan ybarat.

Freygy-ýygydan berilýän soraglar?

KCD ştrih-kod skaneri näme?

KCD (Jübüt enjamy üýtgetmek) skaneri, ştrih kodunyň hemmesini ýagtylandyrmak üçin suw joşýan ýagtylyk çeşmesini ulanýar, soňra ştrih kodunyň nyşanyny uçar aýnasy we örtük arkaly fotoelektrik diodlardan düzülen detektor massiwine kartalaşdyrýar, fotoelektrik öwrülişigini tamamlaýar. detektor tarapyndan, soňra zynjyr ulgamy ştrih kodunyň nyşanyny kesgitlemek we skaneri tamamlamak üçin öz gezeginde detektor massiwindäki her fotoelektrik dioddan signallary ýygnaýar.

1D CCD ştrih-kod skaneriniň peýdalary näme?

1D CCD ştrih-kod skanerini ulanmagyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, ştrih-kodlary okap bilýän tizligi we takyklygydyr.Şeýle hem bu has arzan we beýleki görnüşlere garanyňda uzak dowam edýärştrih-kod skanerleri.

1D CCD ştrih-kod skanerleriniň çäklendirmeleri nämeler?

1D CCD ştrih-kod skanerleri, 2D ştrih-kod ýa-da QR kodlary ýaly beýleki ştrih-kodlary okamak üçin amatly bolup bilmez.Şeýle hem uzak aralyklarda ýa-da pes ýagtylyk şertlerinde gözlemek üçin amatly däl.

1D CCD ştrih-kod skaneri kompýutere ýa-da ykjam enjama birikdirilip bilnermi?

Hawa, 1D CCD ştrih-kod skaneri kompýuter ýa-da ykjam enjama USB, Bluetooth ýa-da başga simsiz birikme arkaly birikdirilip bilner.

Haýsy pudaklarda köplenç 1D CCD ştrih-kod skanerleri ulanylýar?

Bölek satuw, saglygy goraýyş, önümçilik we logistika ýaly pudaklarda inwentar dolandyryş, yzarlamak we üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak üçin köplenç 1D CCD ştrih-kod skanerleri ulanylýar.

1D CCD ştrih-kod skanerleri 2D ştrih-kod skanerleri bilen nädip deňeşdirilýär?

1D CCD ştrih-kod skanerleri diňe 1D ştrih-kodlary okap biler2D ştrih-kod skanerleri1D, 2D ştrih-kodlary we ekran kodlaryny okap biler.2D ştrih-kod skanerleri adatça has gymmat we has köp işleýiş güýjüni talap edip biler.

1D CCD ştrih-kod skanerleri üçin ssenariýalar

KCD1D ştrih-kod skanerisupermarketleriň bölek satuwy, logistika we ammar we azyk hyzmaty ýaly dürli ssenariýalara laýyk gelýär.Aşakda ulanylýan ssenariýalaryň käbir düşündirişleri:

1. Supermarketiň bölek satuwy: Supermarketleriň bölek satuwynda, CCD ştrih-kod skaneri, önüm ştrih-kodlaryny baha we aksiýa gözlegleri üçin çalt skanirlemek üçin ulanylyp bilner.Theskanerulanmak aňsat we ýokary göwrümli bölekleýin gurşaw üçin amatlydyr.

2. Logistika we ammar: Logistika we ammarda, logistika üpjünçilik zynjyrynyň yzygiderli akymyny üpjün etmek üçin harytlaryň gelip çykyşyny we barjak ýerini çalt kesgitlemek üçin 1D CCD ştrih-kod skaneri ulanylýar.

3. Iýmit hyzmaty: Iýmit hyzmaty pudagynda menýudaky ştrih-kod adatça skanerden geçirilýär1D CCD ştrih-kod skanerisimsiz sargyt we töleg funksiýasyny durmuşa geçirmek we hyzmatyň netijeliligini we müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyrmak.

Umuman ,.1D CCD ştrih-kod skaneriDürli pudaklarda we iş şertlerinde möhüm rol oýnap bilýän, ulanmak aňsat, tygşytly we giňden ulanylýan skanerdir.

amaly

Biz bilen işlemek: Şemal!

1. Aragatnaşyk islegi:

Müşderiler we öndürijiler, zerurlyklary, öndürijiligi, reňki, logotip dizaýny we ş.m.

2. Nusga taýýarlamak:

Öndüriji, müşderiniň isleglerine görä nusga maşyn ýasaýar we müşderi talaplara laýyk gelýändigini tassyklaýar.

3. Custöriteleşdirilen önümçilik:

Nusganyň talaplara laýyk gelýändigini we öndürijiniň ştrih-kod skanerlerini öndürip başlandygyny tassyklaň.

 

4. Hil barlagy:

Önümçilik gutarandan soň, öndüriji müşderiniň talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin ştrih kod skaneriniň hilini barlar.

5. Gaplamak üçin gaplama:

Gaplamak üçin müşderiniň talaplaryna laýyklykda iň amatly transport ýoluny saýlaň.

6. Satuwdan soňky hyzmat:

Müşderini ulanmak wagtynda haýsydyr bir mesele ýüze çyksa, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Peple Şeýle hem soraň?

1D CCD ştrih-kod skaneri haýsy ştrih kodlaryny okap biler?

1D CCD ştrih-kod skanerleri, UPC, EAN, 39 kod, 128 kody ýaly 1D ştrih-kodlaryň köpüsini okap biler.MSIwe 5-den Interleaved 2.

1D CCD ştrih-kod skanerim dogry işlemeýän bolsa nädip çözüp bilerin?

Näsazlyklary düzetmek boýunça maslahatlar üçin skaneriňiziň ulanyjy gollanmasyna serediň.Mesele dowam etse, goşmaça kömek üçin öndürijiniň müşderi goldawyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

1D CCD ştrih-kod skaneri bilen lazer ştrih-kod skaneriniň arasynda näme tapawut bar?

1D CCD ştrih-kod skaneri, ştrih-kod maglumatyny almak üçin CCD datçigini ulanýar, alazer ştrih-skanerştrih koduny okamak üçin lazer şöhlesini ulanýar.KCD skanerleri adatça lazer skanerlerinden has haýal, ýöne has takyk we ygtybarly.

1D CCD ştrih-kod skanerleri üçin umumy garnituralar haýsylar?

1D CCD ştrih-kod skanerleri üçin umumy garnituralara ýaýlar, kabeller we gorag örtükleri girýär: 1D CCD ştrih-kod skanerleri üçin umumy esbaplar gollanmalary we kabelleri öz içine alýar.

1D CCD ştrih-kod skanerleriňiziň bahasy näçe?

1D CCD ştrih-kod skanerlerimiz, modeline we aýratynlyklaryna baglylykda bäsdeşlik bahasy 15-25 dollar aralygyndadyr.

1D CCD ştrih-kod skanerleriňizde şahadatnamalar ýa-da pudak standartlary barmy?

1D CCD ştrih-kod skanerlerimizde FCC, CE we RoHS barşahadatnamalary we ş.m..

1D CCD ştrih-kod skanerleriňizi aýratyn talaplara laýyklaşdyryp bolarmy?

Hawa, ýöriteleşdirilen logotipler, reňkler, daşky görnüş ýa-da apparat aýratynlyklary ýaly müşderiniň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürleýäris.