POS HARDWARE
Ştrih-kod skaner zawody
termiki printer bilen üpjün ediji
Hytaýda POS lomaý zawody

MINJCODE iň oňat ştrih-kod skanerlerini we beýleki POS enjam çözgütlerini üpjün etmäge bagyşlanan kompaniýa

MINJCODE baryp göreniňiz üçin sag boluň!BizPOS enjamlaryhünärmenleri.Bölek satuw üçin enjam çözgütlerini hödürleýärisPOS terminallarywe restoran POS terminallary býudjet üçin amatly bahalarda.Kompaniýamyzyň maksady, hyzmatlary bitewilik we adalatly bahalar bilen üpjün etmek, şonuň üçin minjcode.com bilen şertnamany elmydama möhürläp bilersiňiz.POS enjamlaryny satyn almak isleýärsiňizmi?POS enjam satyn almak boýunça gollanmamyza göz aýlaň.
POS enjam çözgütlerimiz barada giňişleýin düşünýäris we habarly satyn almak karary bermek üçin size POS periferiýa enjamlaryny hödürleýäris.Sahypamyz, çuňňur satyn alyş gollanmalaryny goşmak bilen peýdaly maglumatlardan doly,blogdegişli bilim mazmuny we önüm beýany bolan ýazgylar we önüm kategoriýasy sahypalary.Bu gurallar size dogry POS enjamlaryny has gowy düşünmäge we saýlamaga kömek edýär.Bizi hiç hili kömek etmän çalt satmagy hödürleýän beýleki saýtlardan tapawutlandyrýan zat.POS hünärmenlerimiz size hünärmen ýaly POS enjamlary bilen üpjün edip bilerlerPOS ştrih-kod skaner çözgütleri, termiki / bellik printerleriwekassa çekijileri.Diňe hünärmenleriň maslahatyny bermek bilen çäklenmän, ajaýyp müşderi hyzmatyny hem edýäris.

has köp >>

Hünär POS enjam satyjylary, öndürijiler, zawod, Hytaýda

Huizhou Minjie Technology Co., Ltd.2009-njy ýylda esaslandyryldy, öňdebaryjylardan biridirPOS enjam öndürijileri, zawodlar&üpjün edijilerHytaýda, OEM, ODM sargytlaryny kabul edýär.Dürli üçin önümçilik we gözleg işlerinde baý tejribelerimiz barPOS enjam görnüşleri.Ösen tehnologiýalara, berk önümçilik ädimine we ajaýyp QC ulgamyna üns berýäris.

Awtomatiki kesgitleýiş önümlerini ösdürmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça kompaniýamyz ýöriteleşdi.Esasy önümlerimizSimli we simsiz ştrih-skanerler, Hemme taraplaýyn iş stoly skanerleri, Dwigatel modullaryny skanirlemek,Ştrih-kod printerleri, Malylylyk resept printeri, Hemme zatWe ş.m.

OEM / ODMelýeterli, Pos enjamlary ýa-da reňk gutulary üçin erkin dizaýn.

Özbaşdaklaşdyrma elýeterli.

 

has köp >>

NYME ÜÇIN MINJKOD saýlamaly?

Hünärmen hökmündepos enjam öndürijisiwe zawod, müşderimiziň tehniki, önümçilik, satuwdan soň gözleg we gözleg topary bolmak, müşderileriň ýüzbe-ýüz bolýan dürli töleg meselelerini çözmek üçin dürli pos terminal çözgütlerini çalt we hünär taýdan üpjün etmek.Müşderilerimize diňe pos ulgam enjamlaryny satmakda, çykdajylary dolandyrmak, pos maşyn dizaýny we çözgütler we satuwdan soň beýleki zatlary satmakda gowy iş etmeli, müşderileriň artykmaçlyklaryny ýokarlandyrmak üçin müşderilere bu meseläni çözmäge kömek ederis.

Goldaw toparymyz bilen habarlaşyň
 • 2011-nji ýylda öndüren pos ulgam enjamlarymyzyň köpüsi häzirem gowy işleýär.Uzak ömri çalyşmak üçin has köp çykdajy tygşytlar.

  Iň uzyn ömri

  2011-nji ýylda öndüren pos ulgam enjamlarymyzyň köpüsi häzirem gowy işleýär.Uzak ömri çalyşmak üçin has köp çykdajy tygşytlar.

 • Pos ulgamy enjamlarynyň köpüsi, esasanam pos terminaly, pos terminaly maşyn, hemmesi bir pos maşynda, termiki kabul ediş printerinde we ştrih-kod skanerinde beýleki üpjün edijilerden has bäsdeşlik edýär.

  Bäsdeşlik bahasy

  Pos ulgamy enjamlarynyň köpüsi, esasanam pos terminaly, pos terminaly maşyn, hemmesi bir pos maşynda, termiki kabul ediş printerinde we ştrih-kod skanerinde beýleki üpjün edijilerden has bäsdeşlik edýär.

 • Çalt eltip bermek hyzmatyny edýäris.köplenç adaty pos ulgamy enjamlary üçin 3 günüň içinde çalt eltip bolýar.Köp mukdarda 7-15 gün.

  Çalt eltip bermek

  Çalt eltip bermek hyzmatyny edýäris.köplenç adaty pos ulgamy enjamlary üçin 3 günüň içinde çalt eltip bolýar.Köp mukdarda 7-15 gün.

 • Iň bolmanda 2 ýyl kepillik, müşderiniň talaplaryna laýyklykda 5-10 ýyl uzaltmak dogry.

  Uzak kepillik möhleti

  Iň bolmanda 2 ýyl kepillik, müşderiniň talaplaryna laýyklykda 5-10 ýyl uzaltmak dogry.

 • Bazar tendensiýasyna görä elmydama pos ulgam enjamlarynda täzelikleri saklaýarys.Pikirleriňize we maslahatlaryňyza esaslanyp gözleg we ösüş etmek dogry.

  Güýçli gözleg

  Bazar tendensiýasyna görä elmydama pos ulgam enjamlarynda täzelikleri saklaýarys.Pikirleriňize we maslahatlaryňyza esaslanyp gözleg we ösüş etmek dogry.

Işiňiz üçin dogry enjamlary tapyň

MINJCODE-de on ýyldan gowrak tejribe barPOS enjamlarybölek we restoran müşderilerimize çözgütler.Doly POS ulgamyny noldan gurmaly ýa-da esasy ulgamyňyza periferiýa we programma üpjünçiligini goşmaly bolsaňyz, dogry çözgüt tapmaga kömek edip bileris.

 • Wideo-1
 • Wideo-2
 • Wideo-3
 • Wideo-4
 • Restoran 01

  Restoran

 • Bar / Gijeki klub 02

  Bar / Gijeki klub

 • Bölek satuw 03

  Bölek satuw

 • Azyk önümleri ýa-da bazar 04

  Azyk önümleri ýa-da bazar

 • Hyzmat işi 05

  Hyzmat işi

Iň soňky POS apparat blog ýazgymyzy gözden geçiriň!

Satuw nokadymyz (POS) blog bölümi sizi iň täze habarlar bilen üpjün edýärPOS enjam habarlary, Satyş nokadymyz (POS) blog bölüminde restoran POS ulgamlary, bölek POS ulgamlary we ykjam POS barada möhüm maslahatlary we maslahatlary öz içine alýar.Blog ýazgylarymyzda iň gowulary barada synlar we esaslar hem barhemmesi POS terminallarywe beýleki gymmatly önümleriň arasynda MINJCODE ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa / bellik printerleri we kassa çekijileri ýaly goşmaça POS periferiýa enjamlary.Işiňiz üçin dogry POS enjamyny saýlamaly bolsaňyz ýa-da iň täze POS enjamlary täzelikleri we synlary bilen gyzyklanmak isleseňiz, has möhüm maglumat üçin blogymyza habar bermegiňizi maslahat berýäris.

Göçme termiki printer syýa gerekmi?

Göçme printerler termiki göterijiligi we köp taraplylygy bilen has meşhur bolýar.Goolda ýokary hilli resminamalary we girdejileri çap etmek ukyby bilen bu ykjam enjamlar kärhanalar, hünärmenler we şahsyýetler üçin hökmany gural boldy ...
has köp >>

göçme termiki printeri nädip ulanmaly?

1. Göçme termiki printeriň düzümi we bölekleri 1.1 Esasy korpus: malylylyk printeriniň esasy bölegi, çap kellesi, elektrik üpjünçiligi moduly, dolandyryş zynjyrlary we ş.m. ýaly birnäçe möhüm komponentleri birleşdirýän esasy beden. .
has köp >>