POS HARDWARE
Ştrih-kod skaner zawody
termiki printer bilen üpjün ediji
Hytaýda POS lomaý zawody

Pos enjamyňyzy saýlaň

Söwda derejesindäki satuw nokatlarynyň köpüsini hödürleýärisPOS enjamlary.Simpleönekeýdenkwitansiýa printerleriweştrih-kod skanerlerisimsiz planşetlere we töleg enjamlaryna, size habar berdik. Işiňiz üçin dogry POS çözgüdini saýlamak birneme kynrak bolup biler.Beýle bolmaly däl.Başlamak üçin ýönekeý +86 07523251993 jaň ediň.

has köp >>

Hünär POS enjam satyjylary, öndürijiler, zawod, Hytaýda

Huizhou Minjie Technology Co., Ltd.2009-njy ýylda esaslandyryldy, öňdebaryjylardan biridirPOS enjam öndürijileri, zawodlar&üpjün edijilerHytaýda, OEM, ODM sargytlaryny kabul edýär.Dürli üçin önümçilik we gözleg işlerinde baý tejribelerimiz barPOS enjam görnüşleri.Ösen tehnologiýalara, berk önümçilik ädimine we ajaýyp QC ulgamyna üns berýäris.

Awtomatiki kesgitleýiş önümlerini ösdürmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça kompaniýamyz ýöriteleşdi.Esasy önümlerimizSimli we simsiz ştrih-skanerler, Hemme taraplaýyn iş stoly skanerleri, Dwigatel modullaryny skanirlemek,Ştrih-kod printerleri, Malylylyk resept printeri, Hemme zatWe ş.m.

OEM / ODMelýeterli, Pos enjamlary ýa-da reňk gutulary üçin erkin dizaýn.

Özbaşdaklaşdyrma elýeterli.

 

has köp >>

NYME ÜÇIN MINJKOD saýlamaly?

Hünärmen hökmündepos enjam öndürijisiwe zawod, müşderimiziň tehniki, önümçilik, satuwdan soň gözleg we gözleg topary bolmak, müşderileriň ýüzbe-ýüz bolýan dürli töleg meselelerini çözmek üçin dürli pos terminal çözgütlerini çalt we hünär taýdan üpjün etmek.Müşderilerimize diňe pos ulgam enjamlaryny satmakda, çykdajylary dolandyrmak, pos maşyn dizaýny we çözgütler we satuwdan soň beýleki zatlary satmakda gowy iş etmeli, müşderileriň artykmaçlyklaryny ýokarlandyrmak üçin müşderilere bu meseläni çözmäge kömek ederis.

Goldaw toparymyz bilen habarlaşyň
 • 2011-nji ýylda öndüren pos ulgam enjamlarymyzyň köpüsi häzirem gowy işleýär.Uzak ömri çalyşmak üçin has köp çykdajy tygşytlar.

  Iň uzyn ömri

  2011-nji ýylda öndüren pos ulgam enjamlarymyzyň köpüsi häzirem gowy işleýär.Uzak ömri çalyşmak üçin has köp çykdajy tygşytlar.

 • Pos ulgamy enjamlarynyň köpüsi, esasanam pos terminaly, pos terminaly maşyn, hemmesi bir pos maşynda, termiki kabul ediş printerinde we ştrih-kod skanerinde beýleki üpjün edijilerden has bäsdeşlik edýär.

  Bäsdeşlik bahasy

  Pos ulgamy enjamlarynyň köpüsi, esasanam pos terminaly, pos terminaly maşyn, hemmesi bir pos maşynda, termiki kabul ediş printerinde we ştrih-kod skanerinde beýleki üpjün edijilerden has bäsdeşlik edýär.

 • Çalt eltip bermek hyzmatyny edýäris.köplenç adaty pos ulgamy enjamlary üçin 3 günüň içinde çalt eltip bolýar.Köp mukdarda 7-15 gün.

  Çalt eltip bermek

  Çalt eltip bermek hyzmatyny edýäris.köplenç adaty pos ulgamy enjamlary üçin 3 günüň içinde çalt eltip bolýar.Köp mukdarda 7-15 gün.

 • Iň bolmanda 2 ýyl kepillik, müşderiniň talaplaryna laýyklykda 5-10 ýyl uzaltmak dogry.

  Uzak kepillik möhleti

  Iň bolmanda 2 ýyl kepillik, müşderiniň talaplaryna laýyklykda 5-10 ýyl uzaltmak dogry.

 • Bazar tendensiýasyna görä elmydama pos ulgam enjamlarynda täzelikleri saklaýarys.Pikirleriňize we maslahatlaryňyza esaslanyp gözleg we ösüş etmek dogry.

  Güýçli gözleg

  Bazar tendensiýasyna görä elmydama pos ulgam enjamlarynda täzelikleri saklaýarys.Pikirleriňize we maslahatlaryňyza esaslanyp gözleg we ösüş etmek dogry.

Işiňiz üçin dogry enjamlary tapyň

MINJCODE, bölek we restoran müşderilerimize doly POS enjam çözgütlerini hödürleýän on ýyldan gowrak tejribe toplady.Doly POS ulgamyny noldan gurmaly ýa-da esasy ulgamyňyza periferiýa we programma üpjünçiligini goşmaly bolsaňyz, dogry çözgüt tapmaga kömek edip bileris.

 • Wideo-1
 • Wideo-2
 • Wideo-3
 • Wideo-4
 • Restoran 01

  Restoran

 • Bar / Gijeki klub 02

  Bar / Gijeki klub

 • Bölek satuw 03

  Bölek satuw

 • Azyk önümleri ýa-da bazar 04

  Azyk önümleri ýa-da bazar

 • Hyzmat işi 05

  Hyzmat işi

HABARLAR

POS enjamlary barada bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi, işiňiz üçin dogry önümleri tapyp bilersiňiz.

Elimdäki 2D ştrih-kod skaneriniň awtomatik duýgur re modeimini nädip düzmeli?

1. Awto-duýgurlyk tertibi näme?2D ştrih-kod skanerlerinde, Awto-sensor rejesi, skaner düwmesini basmagyň zerurlygy bolmazdan, optiki ýa-da infragyzyl datçigi ulanyp skaneri awtomatiki kesgitleýän we herekete getirýän iş usulydyr.Skaneriň gurlan senine bil baglaýar ...
has köp >>

2D Bluetooth skanerleri adaty simli skanerler bilen mümkin bolmadyk programma ssenarilerini nädip çözüp biler?

2D Bluetooth skanerleri we adaty USB skanerleri, ştrih-kod skanerleriniň ikisidir, ýöne olar dürli prinsiplerde işleýär.Adaty simli skanerler kompýutere ýa-da ykjam enjama birikdirip maglumatlary we güýji geçirmek üçin kabelleri ulanýarlar.2D Bluetooth ştrih-kod skanerleri ...
has köp >>