Bäsdeşlik bahasy öndürijiler bilen Hytaý termiki kabul ediş printeri

MINJCODEköp ýyl bäri bölek satyjylar bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýär, şonuň üçin satuw talaplaryňyzyň ähmiýetine düşünýäris wetermiki kwitansiýa çap etmekzerurlyklary.Çalt printer, asuda printer ýa-da hasapçanyň aşagyna oňat ýerleşdirilip bilinjek printer gerek bolsa-da, islegleriňizi kanagatlandyryp bileris.

MJ seriýasyPOS termiki kabul ediş printerleriÇap ediş kwitansiýalary, biletler, hasap-fakturalar, maglumatlar ýazgylary ýa-da ştrih-kod bellikleri ýaly dürli bölekleýin programmalar üçin ulanylyp bilner.Çykyş printer seriýasy hatda kartalarda we web programmalarynda maglumat kiosklary üçin hem ulanylyp bilner!Käbir kwitansiýa printerleri hatda hödürleýärlerUSB, Bluetooth, Ethernet ýa-da WiFi interfeýsleri (islege görä).

Çykyş printeri - Çap etmegi aňsatlaşdyryň - malylylyk / aşhana printeri |ISO-9001: 2015 we POS Terminal öndürijisi |Huizhou Minjie Technology Co.Ltd

MINJCODE zawodynyň wideosy

2011-nji ýyldan bäri Hytaýda ýerleşýän Huizhou Minjcode Technology Co., Ltd. önümçilik bilen meşgullanýarştrih-kod skanerleri, printerler wePOS maşynlary.Önümlerimiziň hataryna kwitansiýa printerleri,bellik printerleri, POS ulgamlary we ştrih-kod skanerleri, dürli POS amaly zerurlyklaryny üpjün edýär.Bilen tassyklananISO-9001: 2015we CE we FCC ülňülerine laýyk gelýän, giňişleýin POS çözgütleri, satuwdan öňki maslahat, tehniki goldaw, okuw we ýöriteleşdirilen ODM we OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.POS apparat tehnologiýasyna gönükdirilen aýratyn topar bilen, ýokary hilli önümler bilen üpjün etmäge we ösen tehnologiýa we 14 ýyldan gowrak tejribe bilen müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmaga çalyşýarys.Premiumaly premium önümlerimizi öwreniňPOS terminal enjamlary, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri, ştrih-kod skanerleri we kassa çekijileri we has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

Bilen duşuşyňOEM & ODMsargytlar

Çalt eltip bermek, MOQ 1 birligi kabul ederliklidir

12-36 aý kepillik, 100%hiligözleg, RMA≤1%

Techokary tehnologiýaly kärhanadizaýn we peýdalylyk üçin onlarça patent

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Satuw nokadyňyzy (POS) ulgamyňyzy täzelemek üçin ygtybarly kwitansiýa printerlerini gözleýärsiňizmi?

MINJCODE, ýokary hilli ýokary derejeli resept printerleriniň giň toplumyny hödürläp, iň gowy saýlawyňyzdyr.Malylylyk printerlerimiz gysga, çydamly girdejileri netijeli öndürmek üçin ýylylygy ulanýan innowasion tehnologiýany ulanýarlar.

MINJCODE-iň kwitansiýa printerleri dürli bölek we kerpiç öndürýän dükanlar üçin çydamly we ajaýyp.Dürli pudaklaryň özboluşly zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin deňi-taýy bolmadyk köp taraplylygy bilen tapawutlanýar.Çalt depginde ýerleşýän restoranlardan we täsirli banklardan başlap, guramaçylykly myhmanhanalara we global awiakompaniýalara çenli, giriş printerlerimiz köp sanly programmada ulanylýar.MINJCODE termiki printer enjamyny ýerleşdirmek bilen, nobatyň wagtyny ep-esli azaldyp, töleg işini çaltlaşdyryp bilersiňiz we müşderileriňize bökdençsiz, täsirli tejribe berip bilersiňiz.Mundan başga-da, kwitansiýa printerlerimiz güýçli işleýşine zyýan bermezden peýdalylygyny köpeldip, ykjam dizaýny bilen tanalýar.Elýeterli ýeriňize garamazdan, printerlerimiz islendik gurşawa aňsatlyk bilen gabat gelmek üçin dürli ululykda bar.

MINJCODE-de, maýa goýumlaryňyzyň uzak möhletleýin goralmagyny üpjün edip, giňişleýin kepillik bilen termiki faktura printerimizi goldaýarys.Giriş printerlerimiziň iki esasy peýdasy, olaryň ajaýyp sazlaşyklylygy we baglanyşygydyr.Üçünji tarap POS ulgamlary bilen üznüksiz birleşmegi, olary köp taraply edýär.Dükanymyz, aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin Bluetooth, USB we Wi-Fi ýaly dürli interfeýsli kwitansiýa printerlerini hödürleýär.Özboluşly kwitansiýa çap etmegiň zerurlyklaryna ygtybarly çözgüt gözleýän bolsaňyz, şu gün MINJCODE bilen habarlaşyň!

Haýsydyr bir ştrih kod skanerini saýlamak ýa-da ulanmak wagtynda haýsydyr bir gyzyklanma ýa-da sorag bar bolsa, aşakdaky baglanyşyga basyň, gözlegiňizi resmi poçtaňyza iberiň(admin@minj.cn)göni!MINJCODE ştrih-kod skaner tehnologiýasy we amaly enjamlary gözlemek we ösdürmek üçin kompaniýamyzyň hünär ugurlarynda 14 ýyllyk önümçilik tejribesi bar we müşderileriň köpüsi tarapyndan ýokary tanaldy!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Termiki printerler we adaty syýa printerler :

1. Iş prinsipi:

Malylylyk printerleri: tekst we şekilleri döretmek üçin ýörite termiki kagyzy gyzdyryp çap etmek üçin termiki kagyzy we termiki kelläni ulanyň.
Adaty syýa printerleri: teksti we şekilleri döretmek üçin kagyzy syýa çykarmak üçin patronlary we burunlary ulanyň.

2. Çap etmegiň hili:

Malylylyk printerleri: Çap etmegiň hili, adatça reňk öndürijiligi we çap çözgüdi taýdan adaty inkjet printerlerinden birneme pesdir.
Adaty inkjet printerleri: köplenç has ýokary ölçeg we reňk hilini hödürleýär.

3. Ulanyş bahasy:

Malylylyk printerleri: syýa patronlary ýa-da lentalary talap etmeýär we şonuň üçin has tygşytly.
Adaty syýa printerleri: has gymmat syýa patronlaryny yzygiderli çalyşmagy talap edýär.

4. Arza ssenarileri:

Malylylyk printerler: çalt çap etmek, pes ses, sahnanyň tehniki hyzmat bahasy, kwitansiýa çap etmek, bellik çap etmek ýaly.
Adaty inkjet printerleri: surat çap etmek, resminama çap etmek ýaly ýokary ssenariýleriň çap hiline we reňk öndürijilik talaplaryna laýyk gelýär.

Malylylyk printer synlary

Zambiýaly Lubinda Akamandisa:Gowy aragatnaşyk, wagtynda gämiler we önümiň hili gowy.Üpjün edijini maslahat berýärin

Gresiýadan Amy gar: aragatnaşykda we wagtynda gämide ökde gaty gowy üpjün ediji

Italiýaly Pierluigi Di Sabatino: professional önüm satyjy uly hyzmat aldy

Hindistandan Atul Gauswami:Üpjün edijiniň bir wagtyň özünde doly we müşderä gaty gowy çemeleşmegi .kärlik hakykatdanam gowy .Men toparyň işine ýokary baha berýärin

Birleşen Arap Emirliklerinden Jijo Keplar: Ajaýyp önüm we müşderiniň isleginiň ýerine ýetirilen ýeri.

Angliýadan Nikol burçy: Bu gowy satyn alyş syýahaty, möhleti geçen zady aldym.Bu.Müşderilerim ýakyn wagtda ýene zakaz ederin öýdüp, ähli “A” seslenmelerini berýärler.

Malylylyk printer çözgütleri

Mesele: 1. Çap etmegiň hili pes

Çözgüt: 1. Üstlerinde tozan ýa-da hapa bolmazlygy üçin çap kellesini we printer roliklerini arassalaň.

2. Çap kellesi ýa-da printer rolikleri könelen ýa-da zaýalanan bolsa, olary çalyşmak maslahat berilýär.

Mesele: 2. Kagyz dykylyşy ýa-da beýleki iýmit meselesi üçin

Çözgüt: 1. Printeriň aýratynlyklaryna laýyk gelýän kagyzy ulanýandygyňyzy we köne ýa-da egilen kagyzy ulanmazlygy üpjün ediň.

2. Kagyzy dogry tanamak üçin kagyz iýmit datçigini arassalaň ýa-da çalşyň.

Mesele: 3.Birikdirmek meselesi

Çözgüt :1. Birikdiriş kabeliniň pugta birikdirilendigini barlaň we simsiz birikme bolsa, signalyň durnuklydygyna göz ýetiriň.

2. Printeri we birikdirilen enjamlary täzeden dikeltmek;käwagt gaýtadan açmak baglanyşyk meselelerini çözüp biler.

Mesele: 4.Çap etmegiň haýal tizligi

Çözgüt:1. Printer sazlamalaryny barlaň, çap etmegiň tizligini sazlamaly bolmagyňyz mümkin.

2. Çap edijiniň sazlamalaryny barlaň, çap etmegiň hilini ýa-da çap tizligini sazlamaly bolmagyňyz mümkin.

3. Printer sürüjisini täzeläň, iň soňky wersiýasyny ulanýandygyňyza göz ýetiriň.

Mesele: 5.Çap etmek düşnükli ýa-da bulaşyk däl

Çözgüt :1. Çapyň aýdyňlygyny ýokarlandyrmak üçin printeriň çap hiliniň sazlamalaryny sazlaň.

2.Eger çap kellesi ýa-da printer rolikleri könelen ýa-da zaýalanan bolsa, olary çalyşmak maslahat berilýär.

Mesele: 6.Önümiň işleýiş wideosy

ÇözgütDem Demo wideo üçin üpjün edijä e-poçta ibermek üçin 'Sorag' düwmesine basyň.

Kwitansiýa printerleri nähili işleýär?

TheHytaý we android termiki printerçap etmek üçin termiki kagyzy ulanýan enjam.Specialörite termiki kagyzy gyzdyrmak üçin termiki kelläni ulanyp işleýär we kagyzyň üstüni gyzdyranda, kagyzdaky fotosensiw gatlak reňkini üýtgedýär, netijede tekst, suratlar we beýleki mazmun bolýar.Çap etmegiň bu görnüşi, syýa patronlaryny ýa-da lentalary ulanmagy talap etmeýär, bu bolsa çap etmek işini has arassa, has arassa we has tygşytly edýär.Malylylyk printerleri, adatça, kwitansiýa çap etmek, etiketkany çap etmek we ş.m. ýaly ýerlerde ulanylýar. Çalt çap etmegiň tizligi, pes ses we pes hyzmat çykdajylary bar.

Zawodyň artykmaçlygy

Önümçilik enjamlary
POS enjam zawody

4 önümçilik liniýasy;Aýda 30,000 bölek

Professional gözleg we gözleg topary, ömrüň dowamynda tehniki goldaw

ISO 9001: 2015, CE, FCC, ROHS, BIS, REACH kepillendirilen

Techokary tehnologiýaly kärhanadizaýn we peýdalylyk üçin onlarça patent

12-36 aý kepillik, 100% hil barlagy, RMA≤1%

Bilen duşuşyňOEM & ODMsargytlar

Çalt eltip bermek, MOQ 1 birligi kabul ederliklidir

Biz bilen habarlaşyň

Islendik termiki printeri saýlamak ýa-da ulanmak wagtynda haýsydyr bir gyzyklanma ýa-da soragyňyz bar bolsa, aşakdaky baglanyşyga basyň, gözlegiňizi resmi poçtaňyza iberiň(admin@minj.cn)göni!MINJCODE ştrih kod skaner tehnologiýasyny we amaly enjamlaryny öwrenmäge we ösdürmäge ygrarly, kompaniýamyzyň hünär ugurlarynda 14 ýyllyk tejribesi bar we müşderileriň köpüsi tarapyndan ýokary tanaldy!

termiki bluetooth kabul ediji printer

Her pudak üçin ýylylyk resept printerleri

MINJCODE ygtybarly, ýokary öndürijilikli toplumy hödürleýärtermiki kabul ediş printerleribölek satyjylar, restoranlar, stadionlar we seýilgähler üçin.Bu printerlerde USB, RS232, LAN, Wi-Fi / simsiz we başgalar ýaly dürli döwrebap birikme opsiýalary bar.

Size zerur birikme

Bu günler baglanyşykdan has möhüm zat ýok.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, POS-yň galan bölekleri bilen üznüksiz birleşmek üçin termiki printeriňiz gerek.MINJCODEPOS termiki deslapky printerlerUSB, LAN, WiFi / simsiz, Bluetooth we ş.m. ýaly häzirki zaman birikdiriş opsiýalaryny görkeziň.

Printeriň dürli görnüşleri

MINJCODE, diňe printer enjamyny hödürlemek bilen çäklenmeýär.Şeýle hem, bölek satyjylar, restoranlar we başgalar üçin onlaýn sargyt printerlerini goşmak bilen printerleriň doly bukjasyny hödürleýäris wesimsiz termiki kabul ediş printerleri.Girişlerden başga-da, MINJCODE printerleri bellikleri, biletleri, aşhana sargytlaryny we ş.m. çap edip biler.

Aksesuarlaryň doly görnüşi bilen enjamlaşdyrylan

MINJCODE, printerlerimiz bilen gabat gelýän dürli görnüşli aksessuarlary hödürleýär, şol sanda kassa çekijileri, ştrih-kod skanerleri, pos mançin we başgalar.

OEM we ODM hyzmaty

We OEMtermiki kabul ediji printer öndürijileribir gezeklik etmegi başarýarlarýöriteleşdirilen hyzmatlarmüşderilerimiziň isleglerine laýyklykda.

1. Talap ýygnamak

a.Müşderi önüm dizaýny barada pikirleriň taslamasyny berýär.
b.Hünärmen, höwesli satuw topary size iň oňat ştrih-kod skanerini, termiki printer hyzmatlaryny hödürleýär.

2.Egineer çyzgysy

MINJCODE inereneri dizaýny çyzdy we müşderi bilen tassyklady.Gerek bolsa düzedişler gerek bolsa, inerenerimiz ony üýtgeder we tassyklar.
MINJCODE tehnologiki täzeliklere eýerýär.Her ýyl dolanyşygyň 10% -ini Ylmy barlaglara we baý tejribeli tehniki topara sarp edýäris.

3.Motherboard dizaýny we önümçiligi

Çyzgy tassyklanandan soň, nusga ýasap başlaýarys.

4. Bütin maşyn synagy

Nusga gutarandan soň,MINJCODEsynagdan geçirer we barlamak we synag üçin müşderä iberer.

5. Gaplamak

Müşderi ähli synagy geçirýär we nusgany tassyklaýar.Soňra köpçülikleýin önümçilik ediň.
Döwrebap önümçilik, güýçli önümçilik kuwwaty, harytlaryň durnukly üpjünçiligi, aýda 500000 birlik / birlik.
Highokary ygtybarly hilli ştrih-kod skanerini, bäsdeşlik bahalary bilen termiki printerleri öndürip, häzirki wagtda dünýädäki 197-den gowrak ýurtda we sebitde hyzmat edýäris.

termiki kabul ediji printer oem

Specialörite talap barmy?

Specialörite talap barmy?

Umuman, umumy ýylylyk kabul ediji printer önümleri we ätiýaçlyk çig mal bar.Specialörite islegiňiz üçin size özleşdiriş hyzmatymyzy hödürleýäris.OEM / ODM-ni kabul edýäris.Logotipiňizi ýa-da marka adyňyzy termiki printer korpusyna we reňk gutularyna çap edip bileris.Takyk sitata üçin bize aşakdaky maglumatlary aýtmaly: 

Spesifikasiýa

Ululygy üçin talaplary aýdyň;we reňk, ýat goldawy ýa-da içerki ammar we ş.m. ýaly goşmaça funksiýa goşmaly bolsa.

Mukdar

 MOQ çägi ýok.Emma “Maks” mukdary üçin arzan bahany almaga kömek eder.Näçe köp bolsa, alyp boljak arzan bahany sargyt etdi.

Arza

Taslamalaryňyz üçin arzaňyzy ýa-da jikme-jik maglumatyňyzy aýdyň.Size iň gowy saýlawy hödürläp bileris, şol bir wagtyň özünde, inersenerlerimiz býudjetiňize laýyklykda has köp teklip berip bilerler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Näme üçin Hytaýda ýylylyk resept printerini üpjün ediji hökmünde saýlaň

Minjie Technology, ISO9001: 2015 tassyklamasy bilen Hytaýda iň oňat pos enjamlaryny öndüriji.Önümlerimiz esasan CE, ROHS, FCC, BIS, REACH, FDA, IP54 şahadatnamalaryna eýe boldy.Imperiýa işleýärsiňizmi ýa-da ýaňy başlaýan telekeçi bolsaňyz, iş üçin dogry POS enjamlary gerek bolar.

Huizhou Minjie Technology Co., Ltd, ISO9001: 2015 tassyklamasy bilen Hytaýda Professional termiki printer we pos maşyn enjamlaryny öndüriji.Önümlerimiz esasan CE, ROHS, FCC, BIS, REACH, FDA we IP54 şahadatnamalaryna eýe boldy.

 

HünärmenHil.Malylylyk printerini öndürmekde, dizaýn etmekde we ulanmakda baý tejribämiz bar we hyzmat edýärisköp 197Müşderilerbütin dünýäde.

Bäsdeşlik bahasy.çig malyň bahasyndan düýpgöter artykmaçlygymyz bar.Şol bir hil boýunça biziň bahamyzköplenç 10% -30% pesbazardan has köp.

Satuwdan soň hyzmat.Biz a1 ýyl kepillik üstündeprinterwe a3 aýkepillikprinteriň kellesi.Meseleler bize sebäp bolsa, ähli çykdajylar kepillik möhletinde hasabymyzda bolar.

Çalt eltiş wagty.Bizde bar Hünärmen iberiji ekspeditorHowa ekspress, deňiz we hatda gapy-gapy hyzmaty bilen eltip bermek üçin elýeterli.

Sowal-jogap

Malylylyk printeri kwitansiýalary çap edip bilermi?

Göni termiki printerler kwitansiýalary çap etmek üçin meşhurdyr, sebäbi olarsyýa patronlary talap etmeçap etmek üçin.Bu, dükanlarda we restoranlarda girdejiler ýaly ýokary göwrümli çap işleri üçin tygşytly bolýar.

Malylylyk kabul ediji printerler reňk çap edýärmi?

Köp termikikwitansiýa printerlerigöni ýylylyk kabul ediji printerler we diňe ýylylyga duýgur kagyzda çal reňkde çap edilýär.Reňk opsiýalary çäklidir, sebäbi ýylylygy duýgur kagyzda çalt çap edýärler.

Malylylyk printeriniň başga bir görnüşi - termiki geçiriji printer reňkli çap edip biler.Dürli reňkli reňkleri ýa-da mumlary dürli kagyzlara ýa-da matalara goýup, dürli reňkleri çap edip bilýän ýylylyk geçiriji printerleriň dürli görnüşleri bar.Malylylyk geçiriji printerler, mata ýa-da plastmassa plýonkalarda çap etmek ýaly aýratyn meseleler üçin ulanylýar.Adatça, girdejileri çap etmek üçin termiki geçiriji printerleri ulanmagyň manysy bar.

Giriş printerleri üçin birikdiriş opsiýalary haýsylar?

 

Haýsy kwitansiýa printerini saýlasaňyzam, birikmegi göz öňünde tutmaly bolarsyňyz.Ine, POS kabul ediş printerleri üçin dürli baglanyşyk görnüşleri, hersiniň peýdasy we zyýany bar.

 

Serial- Has haýal we köne, ýöne aňsat, arzan, nusgawy görnüş

 

Parallel- Haýal bolup biler, ýöne zynjyr tagtasyna birikmek aňsat we gysga aralyklarda gowy işleýär

 

USB- Döwrebap, has gymmat ulgam, ýöne has çeýe we hemmeler üçin elýeterli

 

Ethernet- Uzak aralyga signal götermäge ukyply, ýöne iň gymmat warianty

 

Simsiz- Jübi telefonyny ulanmaga mümkinçilik berýär we simlere mätäç däl, ýöne tor howpsuzlygy barada pikirlenmeli bolarsyňyz

 

Bluetooth- Az güýji çekýär we bulaşyklygy kesýär, ýöne gysga signal aralygy bar we gymmat bolup biler

 

Malylylyk resept printeri nähili işleýär?

Malylylyk printeriniň işleýşine düşünmek üçin ilki bilen ýylylyk çap etmegiň iki görnüşiniň bardygyna düşünmeli: termiki geçiriş çap etmek we göni termiki çap etmek.

Malylylyk resept printerini nädip arassalamaly?

Printeri öçüriň we printeriň gapagyny açyň.Alkogol ergini (etanol ýa-da IPA) bilen nemlendirilen pagta süpürgiç bilen ýylylyk kellesiniň ýylylyk elementlerini arassalaň.

Getirmegiň şertleri näme?

Eltip bermek şertleri EXW, FOB, FCA ýa-da CIF bolup biler.

Önüm termiki printer üçin programma üpjünçiligini hödürleýärmi?

Diňe enjamlary üpjün edýäris

Printeriň kemçilik derejesi näme?

5 ‰

Töleg möhleti näçe?

T / T, Western Union, L / C we ş.m.

Printerler üçin SDK / draýwer berip bilersiňizmi?

Hawa, webimizde göçürip alyp biler

POS ulgamlarynda kwitansiýa printerleriniň ähmiýeti

Giriş printerleri bölek satuw dükanlaryndan, restoranlardan başlap myhmanhanalara we hyzmat üpjün edijilere çenli ähli ululykdaky kärhanalar üçin aýrylmaz guraldyr.Satuw prosesini tertipleşdirýärler, müşderi hyzmatyny gowulandyrýarlar we satyn almagyň aýdyň subutnamasyny berýärler.Mundan başga-da, häzirki zaman kwitansiýa printerleri köplenç POS programma üpjünçiligi bilen birleşdirilip, awtomatiki kabul ediş çap edilmegine, özleşdirme opsiýalaryna we maglumatlary hakyky wagtda sinhronlamaga mümkinçilik berýär.

Bluetooth printerleri täsirlimi?

Hawa, Bluetooth printerleri gaty maslahat berilýär we kiçi kärhanalaryň köpüsi üçin amatly.Aýratynam ykjam işleýän kompaniýalar üçin peýdalydyr, sebäbi printeriň ýakynlygyndaky islendik ýerden çap etmäge mümkinçilik berýär.MINJCODE Bluetooth termiki printeri iş stoly üçin ýeterlik ykjam we Android ýa-da iOS enjamlaryndan simsiz çap edip bilýär.

Malylylyk printerler üçin ýörite kagyz gerekmi?

Hawa, termiki printerler belli bir material bilen örtülen termiki kagyzy ulanmalydyrlar.Haçan-da printer kagyza ýylylyk ulansa, şekil ýa-da tekst döredýär.Malylylyk printerinde yzygiderli kagyzy ulanmak mümkin däl, sebäbi printeriň yssysyna jogap bermek üçin zerur örtük ýok.

Her bir iş üçin POS enjamlary

Her bir iş üçin POS enjamlary

Işiňiz üçin iň gowy saýlamaga kömek etmeli bolanyňyzda, bu ýere gelýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň