MINJCODE zawodynyň wideosy

Malylylyk kwitansiýa printeriňizi saýlaň

MINJCODE- Iň soňky täzelikler we dizaýnlarm printer öndürijileri işiňizi geljekde we geljekde alyp barmaga kömek eder.

MINJCODE esasan ýokary çykdajyly hödürleýär58MM termiki printerlerAs Mysal üçin:MJ5808,MJ5803,MJ5890we ş.m.),80M termiki printerler(Mysal üçin:MJ8001,MJ8330,MJ8080we ş.m.) webellik printerleri(Mysal üçin:MJ809L,MJ JK-402A).Aşhana resept printeri, Awto kesiji we birnäçe operasiýa ulgamyna laýyk gelýän suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän täze dizaýn aýratynlyklary.

  MJ5808 MJ5803-termiki-kabul ediji-printer 58mm kiçi printer MJ8001

Model

58 mm termap kabul ediji printer China termiki kabul ediji printer Bluetooth termiki kabul ediji printer 80 mm termiki kabul ediji printer

Çap et

80mm / sek 90mm / sek 40-70mm / sek 3-5 dýuým / sek
Çap ediş giňligi 48mm 57.5mm ± 0,5mm 48mm 72mm
Kagyz görnüşi Terma kagyzy
Bellik kagyzy    
Batareýa 1500mAh 1500mAh 1500mAh 2200mAh
Ölçegi 125mm * 95mm * 54mm 50 * 80 * 98mm 106 * 76 * 47mm 115 * 110 * 58mm
Aragatnaşyk interfeýsi USB + BT USB + BT USB + BT USB + BT

Zawodyň artykmaçlygy

Önümçilik enjamlary
POS enjam zawody

4 önümçilik liniýasy;Aýda 30,000 bölek

Professional gözleg we gözleg topary, ömrüň dowamynda tehniki goldaw

ISO 9001: 2015, CE, FCC, ROHS, BIS, REACH kepillendirilen

Techokary tehnologiýaly kärhanadizaýn we peýdalylyk üçin onlarça patent

12-36 aý kepillik, 100% hil barlagy, RMA≤1%

Bilen duşuşyňOEM & ODMsargytlar

Çalt eltip bermek, MOQ 1 birligi kabul ederliklidir

Biz bilen habarlaşyň

Haýsydyr bir ştrih kod skanerini saýlamak ýa-da ulanmak wagtynda haýsydyr bir gyzyklanma ýa-da sorag bar bolsa, aşakdaky baglanyşyga basyň, gözlegiňizi resmi poçtaňyza iberiň(admin@minj.cn)göni!MINJCODEştrih-kod skaner tehnologiýasy we amaly enjamlary gözlemek we ösdürmek üçin kompaniýamyzyň hünär ugurlarynda 14 ýyllyk önümçilik tejribesi bar we müşderileriň köpüsi tarapyndan ýokary tanaldy!

termiki bluetooth kabul ediji printer

Her pudak üçin ýylylyk resept printerleri

MINJCODE ygtybarly, ýokary öndürijilikli toplumy hödürleýärtermiki kabul ediş printerleribölek satyjylar, restoranlar, stadionlar we seýilgähler üçin.Bu printerlerde USB, RS232, LAN, Wi-Fi / simsiz we başgalar ýaly dürli döwrebap birikme opsiýalary bar.

Size zerur birikme

Bu günler baglanyşykdan has möhüm zat ýok.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, POS-yň galan bölekleri bilen üznüksiz birleşmek üçin termiki printeriňiz gerek.MINJCODEPOS termiki deslapky printerlerUSB, LAN, WiFi / simsiz, Bluetooth we ş.m. ýaly häzirki zaman birikdiriş opsiýalaryny görkeziň.

Printeriň dürli görnüşleri

MINJCODE diňe termiki kabul ediş printerlerinden başga-da köp zat hödürlemek bilen buýsanýar.Şeýle hem, bölek satyjylar, restoranlar we başgalar üçin onlaýn sargyt printerlerini goşmak bilen printerleriň doly bukjasyny hödürleýäris wesimsiz termiki kabul ediş printerleri.Girişlerden başga-da, MINJCODE printerleri bellikleri, biletleri, aşhana sargytlaryny we ş.m. çap edip biler.

Aksesuarlaryň doly görnüşi bilen enjamlaşdyrylan

MINJCODE, biziň bilen gabat gelýän dürli görnüşli aksessuarlary hödürleýärprinterlerkassa çekijilerini goşmak bilen,ştrih-kod skanerleri, pos mançinwe başgalar.

OEM we ODM hyzmaty

We OEM termiki kabul ediji printer öndürijileribir gezeklik etmegi başarýarlarýöriteleşdirilen hyzmatlarmüşderilerimiziň isleglerine laýyklykda.

1. Talap ýygnamak

a.Müşderi önüm dizaýny barada pikirleriň taslamasyny berýär.
b.Hünärmen, höwesli satuw topary size iň oňat ştrih-kod skanerini, termiki printer hyzmatlaryny hödürleýär.

2.Egineer çyzgysy

MINJCODE inereneri dizaýny çyzdy we müşderi bilen tassyklady.Gerek bolsa düzedişler gerek bolsa, inerenerimiz ony üýtgeder we tassyklar.
MINJCODE tehnologiki täzeliklere eýerýär.Her ýyl dolanyşygyň 10% -ini Ylmy barlaglara we baý tejribeli tehniki topara sarp edýäris.

3.Motherboard dizaýny we önümçiligi

Çyzgy tassyklanandan soň, nusga ýasap başlaýarys.

4. Bütin maşyn synagy

Nusga gutarandan soň,MINJCODEsynagdan geçirer we barlamak we synag üçin müşderä iberer.

5. Gaplamak

Müşderi ähli synagy geçirýär we nusgany tassyklaýar.Soňra köpçülikleýin önümçilik ediň.
Döwrebap önümçilik, güýçli önümçilik kuwwaty, harytlaryň durnukly üpjünçiligi, aýda 500000 birlik / birlik.
Highokary ygtybarly hilli ştrih-kod skanerini, bäsdeşlik bahalary bilen termiki printerleri öndürip, häzirki wagtda dünýädäki 197-den gowrak ýurtda we sebitde hyzmat edýäris.

termiki kabul ediji printer oem

Specialörite talap barmy?

Specialörite talap barmy?

Umuman, umumy ýylylyk kabul ediji printer önümleri we ätiýaçlyk çig mal bar.Specialörite islegiňiz üçin size özleşdiriş hyzmatymyzy hödürleýäris.OEM / ODM-ni kabul edýäris.Logotipiňizi ýa-da marka adyňyzy termiki printer korpusyna we reňk gutularyna çap edip bileris.Takyk sitata üçin bize aşakdaky maglumatlary aýtmaly: 

Spesifikasiýa

Ululygy üçin talaplary aýdyň;we reňk, ýat goldawy ýa-da içerki ammar we ş.m. ýaly goşmaça funksiýa goşmaly bolsa.

Mukdar

 MOQ çägi ýok.Emma Maks mukdary üçin, arzan bahany almaga kömek eder.Näçe köp bolsa, alyp boljak arzan bahany sargyt etdi.

Arza

Taslamalaryňyz üçin arzaňyzy ýa-da jikme-jik maglumatyňyzy aýdyň.Size iň gowy saýlawy hödürläp bileris, şol bir wagtyň özünde, inersenerlerimiz býudjetiňize laýyklykda has köp teklip berip bilerler.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Näme üçin Hytaýda ýylylyk resept printerini üpjün ediji hökmünde saýlaň

Minjie Technology, ISO9001: 2015 tassyklamasy bilen Hytaýda iň oňat pos enjamlaryny öndüriji.Önümlerimiz esasan CE, ROHS, FCC, BIS, REACH, FDA, IP54 şahadatnamalaryna eýe boldy.Imperiýa işleýärsiňizmi ýa-da ýaňy başlaýan telekeçi bolsaňyz, iş üçin dogry POS enjamlary gerek bolar.

Huizhou Minjie Technology Co., Ltd, Hytaýda Professional termiki kabul ediji printer we pos maşyn enjamlaryny öndürijiISO9001: 2015 tassyklamasy.Önümlerimiz esasan CE, ROHS, FCC, BIS, REACH, FDA we IP54 şahadatnamalaryna eýe boldy.

 

HünärmenHil.Malylylyk printerini öndürmekde, dizaýn etmekde we ulanmakda baý tejribämiz bar we hyzmat edýärisköp 197Müşderilerbütin dünýäde.

Bäsdeşlik bahasy.çig malyň bahasyndan düýpgöter artykmaçlygymyz bar.Şol bir hil boýunça biziň bahamyzköplenç 10% -30% pesbazardan has köp.

Satuwdan soň hyzmat.Biz a1 ýyl kepillik üstündeprinterwe a3 aýkepillikprinteriň kellesi.Meseleler bize sebäp bolsa, ähli çykdajylar kepillik möhletinde hasabymyzda bolar.

Çalt eltiş wagty.Bizde bar Hünärmen iberiji ekspeditorHowa ekspress, deňiz we hatda gapy-gapy hyzmaty bilen eltip bermek üçin elýeterli.

Sowal-jogap

Malylylyk printeri kwitansiýalary çap edip bilermi?

Göni termiki printerler kwitansiýalary çap etmek üçin meşhurdyr, sebäbi olarsyýa patronlary talap etmeçap etmek üçin.Bu, dükanlarda we restoranlarda girdejiler ýaly ýokary göwrümli çap işleri üçin tygşytly bolýar.

Malylylyk kabul ediji printerler reňk çap edýärmi?

Malylylyk kabul ediji printerleriň köpüsi göni ýylylyk kabul ediji printerler bolup, diňe ýylylyga duýgur kagyzda çal reňkde çap edilýär.Reňk opsiýalary çäklidir, sebäbi ýylylygy duýgur kagyzda çalt çap edýärler.

Malylylyk printeriniň başga bir görnüşi - termiki geçiriji printer reňkli çap edip biler.Dürli reňkli reňkleri ýa-da mumlary dürli kagyzlara ýa-da matalara goýup, dürli reňkleri çap edip bilýän ýylylyk geçiriji printerleriň dürli görnüşleri bar.Malylylyk geçiriji printerler, mata ýa-da plastmassa plýonkalarda çap etmek ýaly aýratyn meseleler üçin ulanylýar.Adatça, girdejileri çap etmek üçin termiki geçiriji printerleri ulanmagyň manysy bar.

Giriş printerleri üçin birikdiriş opsiýalary haýsylar?

 

Haýsy kwitansiýa printerini saýlasaňyzam, birikmegi göz öňünde tutmaly bolarsyňyz.Ine, POS kabul ediş printerleri üçin dürli baglanyşyk görnüşleri, hersiniň peýdasy we zyýany bar.

 

Serial- Has haýal we köne, ýöne aňsat, arzan, nusgawy görnüş

 

Parallel- Haýal bolup biler, ýöne zynjyr tagtasyna birikmek aňsat we gysga aralyklarda gowy işleýär

 

USB- Döwrebap, has gymmat ulgam, ýöne has çeýe we hemmeler üçin elýeterli

 

Ethernet- Uzak aralyga signal götermäge ukyply, ýöne iň gymmat warianty

 

Simsiz- Jübi telefonyny ulanmaga mümkinçilik berýär we simlere mätäç däl, ýöne tor howpsuzlygy barada pikirlenmeli bolarsyňyz

 

Bluetooth- Az güýji çekýär we bulaşyklygy kesýär, ýöne gysga signal aralygy bar we gymmat bolup biler

 

Malylylyk resept printeri nähili işleýär?

Malylylyk printeriniň işleýşine düşünmek üçin ilki bilen termiki çap etmegiň iki görnüşiniň bardygyna düşünmeli: termiki geçiriş çap etmek we göni termiki çap etmek.

Malylylyk resept printerini nädip arassalamaly?

Printeri öçüriň we printeriň gapagyny açyň.Alkogol ergini (etanol ýa-da IPA) bilen nemlendirilen pagta süpürgiç bilen ýylylyk kellesiniň ýylylyk elementlerini arassalaň.

Getirmegiň şertleri näme?

Eltip bermek şertleri EXW, FOB, FCA ýa-da CIF bolup biler.

Önüm termiki printer üçin programma üpjünçiligini hödürleýärmi?

Diňe enjamlary üpjün edýäris

Printeriň kemçilik derejesi näme?

5 ‰

Töleg möhleti näçe?

T / T, Western Union, L / C we ş.m.

Printerler üçin SDK / draýwer berip bilersiňizmi?

Hawa, webimizde göçürip alyp biler

Her bir iş üçin POS enjamlary

Her bir iş üçin POS enjamlary

Işiňiz üçin iň gowy saýlamaga kömek etmeli bolanyňyzda, bu ýere gelýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň